תשובה אחת
X משתנה בלתי תלוי. ציר Y משתנה תלוי
באותו הנושא: