תשובה אחת
ניתן לשנותאת המשתנה הבלתי תלוי ע"י כך שנותנים לבננה להבשיל יותר אני חושבת