תשובה אחת
המשתנה הבלתי תלוי הוא תנועות הנוער של החברים, והמשתנה התלוי הוא עם מי הם בוחרים לשבת.