10 תשובות
אני אומר ששניהם לא אלוהיים.
שואל השאלה:
^אז מה כן אלוהי?
אנונימי
כלום כי אין דבר כזה.
אני מאמין שהתורה נכתבה על ידי אנשים פרמיטיביים בתקופה פרמיטיבית ועצוב שיש אנשים שעוד ממשיכים להאמין בדברים האלה במאה ה21.
שואל השאלה:
^מדוע לא?
אנונימי
שואל השאלה:
^אתה כופר בי"ג עיקרי האמונה?
אנונימי
כן. אם לא אז איך אפשר להסביר את כל החוכמה שלה וכל הנבואות?
^^בכל אחד ואחד מלבד החמישי.
ברור. זה דברי אלוקים חיי לכל דבר:

"א"ר לוי בר חמא, אמר ר' שמעון בן לקיש: מאי דכתיב (שמות כד, יב) "ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה, והמצוה, אשר כתבתי להורותם"? "לוחות" - אלו עשרת הדברות, "תורה" - זה מקרא, "והמצוה" - זו משנה, "אשר כתבתי" - אלו נביאים וכתובים, "להורותם" - זה גמרא. מלמד שכולם נתנו למשה מסיני" (ברכות ה ע"א).


"א"ר יוחנן: "מאי דכתיב (דברים ט, י) "ועליהם ככל הדברים אשר דבר ה' עמכם בהר"? - מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה, ודקדוקי סופרים, ומה שהסופרים עתידין לחדש" (מגילה יט ע"ב).

"אמר רבי יצחק מה שהנביאים עתידים להתנבאות בכל דור ודור קבלו מהר סיני, שכן משה אומר להם לישראל (דברים כט, יד) "כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו היום". "עמנו עומד היום" אין כתיב כאן, אלא "עמנו היום" - אלו הנשמות העתידות להבראות שאין בהם ממש שלא נאמרה בהם עמידה שאע"פ שלא היו באותה שעה כל אחד ואחד קבל את שלו, וכה"א (מלאכי א, א) "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" - "בימי מלאכי", לא נאמר אלא "ביד מלאכי" שכבר היתה הנבואה בידו מהר סיני ועד אותה שעה לא נתנה לו רשות להתנבאות, וכן ישעיה אמר (ישעיה מח, טז) "מעת היותה שם אני" - אמר ישעיה: מיום שנתנה תורה בסיני - שם הייתי וקבלתי את הנבואה הזאת, אלא ועתה אלהים שלחני ורוחו עד עכשיו לא ניתן לו רשות להתנבאות ולא כל הנביאים בלבד קבלו מסיני נבואתן, אלא אף החכמים העומדים בכל דור ודור כל אחד ואחד קבל את שלו מסיני" (שמות רבה כח, ו).