תשובה אחת
לעשות סייג לתורה, כלומר גדר. לפני שאדם יחטא עושים לו עוד חוק כדי שלא יגיע לחטא.