3 תשובות
מה זאת אומרת?
"סייג" זהו גדר כמו לדוגמא: עט אינו נחשב באמת למוקצה בשבת ולכאורה מותר לגעת בו בלי לכתוב בו אבל מלכתחילה אסרו אותו חכמים ועשו סייג-גדר שמא יגיע לידי כתיבה לכן הוא נחשב מוקצה בגלל הסייג הזה אבל בכללי הוא לא מוקצה.
ואשמח לעזור לעוד שאלות אם תירצי.
לדוגמא: באיסור נידה נאמר (ויקרא יח, יט): "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה". כדי להרחיק את האדם מן העבירה החמורה של חיי אישות עם אשה נידה, שחייבים עליה כרת, עשתה התורה סייג לדבריה ואסרה כל קירוב ונגיעה העלולים להביא לידי כך. וכן הזהירה התורה בשאר כל העריות: "איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה" (שם שם ו').כמו כן באיסור חמץ בפסח ציוותה התורה, נוסף על איסור האכילה שעונשה כרת, גם על האיסורים: "לא יראה" ו"לא ימצא". ופירשו הראשונים, כי כוונת התורה היתה לתקן סייג וגדר לאיסור אכילת חמץ, שאם לא ייראה ולא יימצא ברשות ישראל - לא יבואו לאוכלו. וכן משמע בכתוב (שמות יב, יט): "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת - ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל".