3 תשובות
הן שוות ומקבילות
שואל השאלה:
סבבה תודה
מקבילות ושוות