4 תשובות
מינוס
פלוס כפול/חלקי פלוס = פלוס
מינוס כפול/חלקי מינוס = פלוס
פלוס כפול/חלקי מינוס = מינוס
מינוס :)