6 תשובות
קשרה.
שיקרה.
שירה
קשירה
קשירה
שירה
שיקר
קישר
שיקרה
השיק
הקיש
קישר
קישרה
קרישה
קשירה
שירה
שיר
קשר
קשרה
קיר
שק
שקירה
שקר
קשה
קריש