2 תשובות
1.
הקוטר הוא 6, ההיקף הוא 18.84 השטח הוא 28.26

2
הרדיוס הוא 5, ההיקף הוא 31.4 השטח הוא 78.5

D=3·2=6cm
P=2·3·π=6·π=18.85...cm
S=π·R²=π·3²=π·9=28.274...cm²

R=D:2=10:2=5cm
P=D·π=10·π=31.4159...cm
S=π·5²=25·π=78.54cm²

D=56.52:π=18cm
R=D:2=9cm
S=π·9²=81·π=254.469cm²

R=4:2=2
P=4·π=12.566cm
S=π·2²=4·π=12.566cm²
באותו הנושא: