5 תשובות
הקיש
נקיה תופס?
נקיש
הקיש
הניק
השיק
נקיה
קניה
ישקה
ישנה
נקש, הקש, קניה, שיהק, יקשה, נישה, שניה,