6 תשובות
נשלח
שלחו
לחשו
שולחן
שולחן
נשלחו
נשלח
שלחו
נחשול
שולחן
חלון
נחש, לחש נשלח, שלח
נחלש
נשלח
שלחו
נושל
שולחן