7 תשובות
16,20
16 בנות ו20 בנים
20 בנים 16 בנות
יחס פשוט
20 בנות, 16 בנים.
שואל השאלה:
איך עשיתם?
5 + 4 = 9
36:9 = 4

5x4 + 4x4....
יוצרים משוואה בעזרת היחס . 4x בנות 5x. בנים . ה x מייצג בכמה צריך להכפיל את היחס כדי להגיע למצב של הכיתה .
ואז עושים משוואה כדי לגלות את x :
5x+4x= 36
9x = 36 /9
x = 4

הבנים 5x כלומר --> 5*4= 20
הבנות 4x כלומר --> 4*4=16
בדיקה :
------------
20+16= 36