6 תשובות
נסכים
כנסים
סיכן
מנכסי- מהנכסים שלי
נסמך- מישהו שסומכים עליו
מכנסי- המכנסיים שלי
סמכני- תסמכי עלי
מכני
ינמך- יעשה נמוך
ימנך- ימין שלך
כנס
כס
מס
נים
מין
כנס
סכין