4 תשובות
ריתוק
יותר
קירות
ירות
קריות כרית
קריות
יורקת
ירקות
יקרות
יוקרת
תוקיר

ירוק
יורק
קרוי