תשובה אחת
היקף לגבי כל צורה זה סכום הצלעות שלה.
שטח מלבן- צלע כפול צלע סמוכה
שטח ריבוע- צלע כפול צלע סמוכה
מקבילית- בסיס כפול גובה