תשובה אחת
x+ (x+2)+ (x+4)=78 ולכן x=24 ואז המספר הגדול הוא 28