תשובה אחת
באותו, היינו כמו בצירוף באותו הזמן. בד בבד