תשובה אחת
לציין נעילה של יום כיפור ושל ההזדמנות לכפר על המעשים הרעים