2 תשובות
עזרה לעניים ונזקקים/לזולת
כיבוד הורים
כל מה שכתוב בתורה ובחז"ל זה ערכים דתיים - מאהבת חסד וכלה במוות לשוכב עם בהמה
אלונה