תשובה אחת
באמצעות המדלל של הטיפקב או טרפנטין
אברהם שרם מומחה סטיפס