4 תשובות
המשנה ברורה (סי' תרעב ס"ק יב) הביא את דברי המהרש"ל שאסר להזיז את הנרות. (ראה גם משנה ברורה סי' תרעה ס"ק ו ושער הציון שם ס"ק ו). אך בספר משמרת שלום (סי' מח) אחר שהסכים שאין להזיזם כתב שאם יש צורך גדול יכול להניחם על החלון, לאחר חצי שעה של הדלקה.
חצי שעה לפחות יש צורך לשבת ליד הנרות. במקום שהדליקו. וכן אסור להזיז את הנרות כל עוד הם דולקים.
החנוכייה חייבת להישאר כל זמן של חצי שעה, אבל אם יש חשש שיגנבו אותה אחרי חצי שעה אפשר להזיז אותה, אבל בגדול כל זמן שהנרות דולקות אסור להזיז, כי כתוב ההדלקה עושה מצווה.
בחצי שעה הראשונה לאחר ההדלקה אסור להזיז את החנוכיה.