8 תשובות
ctrl+c -העתק
ctrl+v -הדבק
העתק ctrl c
הדבק ctrl v
CTRL+V = להדביק
CTRL+C = להעתיק
אני כבר לא משתמש בהעתק הדבק מאז שלמדתי לעשות ככה
מסמנים את מה שאתה רוצה להעתיק, לוחצים Crtrl + C
ואז בשביל להדביק לוחצים Ctrl + V.
העתק = Ctrl+C
הדבק =Ctrl+V
העתק: קונטרול C
הדבק: קונטרול V
סמן הכל: קונטרול A
גזור: קונטרול X
אתה מדגיש את משאתה רוצה להעתיק ואז לוחץ על = Ctrl+C.
לאחר מכן אתה ניגש למקום בו אתה רוצה להדביק ואז אתה לוחץ על = Ctrl+V.