7 תשובות
מס ערך מוסף
יייי
בערבון מוגבל.. מס ערך מוסף
מע"מ - מס ערך מוסף
בע"מ - בערבון מוגבל
מע"מ-מס ערך מוסף
בע"מ-בעירבון מוגבל
שואל השאלה:
אבל מה זה אומר?
מע"מ-מס ערך מוסף: מס המוטל על צריכה ומהווה חלק שלם ממערכות מיסוי במדינות רבות בעולם.
בע"מ-בעירבון מוגבל: משהו שמייצג איזו שהיא חברה או תאגיד
מע"מ מערכות מידע

מע"מ מעדות מזרח ביטויים

מע"מ מעל מה
מע"מ מעל מנת
מע"מ מעל מִשְׁקל

מע"מ מערבון מוגבל ארגונים ומוסדות, כלכלה
מע"מ מערך משולש מדעים
מע"מ מערעור מסים משפטים
מע"מ מערעור משפחה משפטים