תשובה אחת
ייצור מזון -מקור הפקת האנרגיה לצמחים הירוקים.