10 תשובות
All rights reserved
All rights reserved
kol hazhooyot shmurot:)
אנונימי
Credit to
(™©)

או

(™®)
.All rights reserved
CUP
Without prejudiceטוב, זה לא מדויק, כי זהמהביטוי הלועזי למונח, "בלי לפגוע בזכויות"
החברה לפני ענו נכון.
All rights reserved (: