2 תשובות
63.52941
y= (x/4)*3
3y+2x=360
התשובה-
קמש y=63.52941
באותו הנושא: