תשובה אחת
18:25 נר של יום הכיפורים, (לא חובה) ושני נרות שבת (חובה).
הברכה הולכת ככה: ברוך אתה ד' אלוהנו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר של שבת ויוה''כ