2 תשובות
מעליי קבלת תשובה טובה רק אני יוסיף שאשת כהן בהריון גם אסור לה להכנס לבית קברות.
וגם לפי הקבלה אישה שבמחזור עדיף שלא תיכנס.
נשים אסורות (בכ"א לא מומלץ) כניסה לביה"ע
מפאת נשיותן לא מעמדן השבטי המשפחתי והייחוס.