3 תשובות
2K+2 או 2 בחוץ ובסוגריים Kפלוס 1
תעשיה גורם משותף:
2* (k+1)