3 תשובות
ישלחו לך הודעה במייל וגם בסמס שיהיה שליח משהו כזה
שואל השאלה:
אין שליח זה מהדואר
האתר זה סתם גרוע זה לא מתעדכן תסתכלי רק לפי ההודעות ואימיילים
אנונימית