7 תשובות
אמורים להיות
רשום
חייב להיות
יש חלק שיש אבל הרוב לא אבל תחפש כתוב
יש ויש
תחפש כיתוב
הם מחלב נוכרי