11 תשובות
לא!!
כן
לפי הדת אסור, יש כאלה מתירים.
Aso
זה מאוד תלוי. עדיף שלא.
עדיף שלא
שואל השאלה:
אוף חח
אנונימית
חח לא נורא סהכ בריכה :)
כל הכבוד לך על שמירת הדת :)
שואל השאלה:
תודה :)
אנונימית
יש מחלוקת יש אומרים שכן ויש אומרים שלא...
אסור, גזירה שמא יעשה חבית של שייטין:
"אין שטין על פני המים, אפילו בבריכה שבחצר מפני שכשהמים נעקרים ויוצאים חוץ לבריכה דמי לנהר, ואם יש לה שפה סביב מותר ,דכיון דאפילו נעקרו המים השפה -מחזרת אותם למקומם הוי ליה ככלי וליכא למיגזר ביה שמא יעשה חבית של שייטין, (שולחן ערוך, אורח חיים, סימן שלט, סעיף ב).

משנה ברורה
(ב) על פני המים - בידיו ורגליו שגם רגליו עקר מן קרקע המים והטעם שמא יעשה חבית של שייטין כדמסיים לקמן והוא כלי של גומא שאורגין אותו ועושין כמין חבית ארוכה ללמוד בו לשוט על המים:

(ג) בבריכה - הוא מקום כנוס מים לכביסה או לשרות פשתן:

(ד) שבחצר - דאלו כשהבריכה עומדת בר"ה בלא"ה אסור שמא יתיז מים ברגליו חוץ לארבע אמות:

(ה) דמי לנהר - כשהמים יוצאין מן הבריכה ונמשכין בחצר מכחו שדוחה המים בידיו ורגליו בשייטתו והוי בכלל גזירה שאין שטין על פני המים שמא יעשה חבית של שייטין:

(ו) שפה - היינו כעין כותלים גבוהים מכל צד [מר"ן ומ"מ]:

ביאור הלכה
(*) ואם יש לה שפה וכו': הנה לפירש"י בגמרא מסתברא דבזה אינו מותר, רק כשהבריכה בחצר, אבל לא בר"ה שמא יתיז חוץ לארבע אמות, אבל לפירוש הרי"ף שהעתיק השו"ע כוותיה לא ברירא לי ודברי הרמב"ם ג"כ משמע קצת דדוקא בחצר מותר.