16 תשובות
77%
63 אחוזים.
55%
100
67
20% חברים
,,
19 חח הכי קצת
אנונימי