4 תשובות
Smile to the world and the world will smile back
Smile to the world and the world will smile back(?)
Smile to the world And The World will smile back
smile, and the world smiles with you