7 תשובות
שתיים או כף אחת
כפית אחת
כפית אחת.
אחת או שתיים
כפית אחת
כפית אחת