3 תשובות
באנגלית או בעברית?
FML
דברים כללים כאלה שתמיד יוצאים אמת כמו "יקרה לך מחר משהו טוב"
אפשר לרשום ציטוטים כמו:
'יום בלי חיוך זה מבוזבז' ודברים כאלה
FML