תשובה אחת
א)
זוית cfb שווה לזוית efa בגלל שהן זויות קודקודיות אז לכן הן שוות
fb = af (נתון)
ובגלל זה מקבילית וae זה המשך הצלע da אז זוית eaf שווה לזוית abc בגלל שהן זויות מתחלפות בישרים מקבילים ולכן המשולשים חופיים על פי משפע זוית. צלע. זוית

ב)
מפני זה מקבילית אז צלעות נגדיות שוות אז bc=da וbc גם שוהה לae מפני שזה משולשים חופפים (צמבח) ולכן bc= de:2