תשובה אחת
בהתחלה:
מבוגרים - X
צעירים - 1.2X

אחר כך:
מבוגרים - 0.75X
צעירים - 1.2X-40

ניצור משוואה לפי הנתון:
(1.333 זה שלם ושליש לצורכי נוחות כתיבה)
zzz 1.2X-40=1.333*0.75X zzz
zzz 1.2X-40=X zzz
zzz 0.2X=40 zzz
X = 200

(zzz זה ליישור טקסט)

היו 200 מבוגרים ו240 צעירים בהתחלה.