תשובה אחת
נסמן את המספרים:
מספר ראשון - איקס
מספר שני שמיד אחריו (נתון שהם עוקבים) - איקס ועוד אחד
איקס בריבוע ועוד (איקס ועוד אחד) בריבוע שווה אלפיים שש מאות שישים וחמש.
נפתח סוגריים על ידי נוסחאות כפל מקוצר ונקבל:
איקס בריבוע ועוד איקס איקס בריבוע ועוד שתי איקס ועוד אחד שווה אלפיים שש מאות שישים וחמש.
נכנס איברים דומים ונעביר אגף כך שהכל יהיה שווה לאפס ונקבל:
אפס שווה שתי איקס בריבוע ועוד שתי איקס פחות אלפיים שש מאות שישים וארבע.
קיבלנו משוואה ריבועית ניתן לעשות טרינום או נוסחת שורשים, לבסוף יתקבלו שתי תשובות:
איקס שווה שלושים ושש ואיקס שווה מינוס שלושים ושבע.
נתון שהמספרים טבעיים ולכן התשובה היא איקס שווה שלושים ושש ולכן:
המספר הראשון - שלושים ושש.
המספר השני - שלושים ושבע.