תשובה אחת
מדפיסה- פועל
המדפסת- שם עצם
המודפסים- תואר