תשובה אחת
in texas on sundays there's no school, right?