תשובה אחת
הגדרות
שימוש בנתונים
ואז יש שם הורדת מדיה אוטומטית, תלחצי אף פעם בכל האפשריות.