תשובה אחת
נכון, על דגים
למה? מבואר בספרי המקובלים שכל המצוות המכינות בשר לאכילה, שחיטה, בדיקת טריפות, מליחה, הסרת חלב, ניקור גיד הנשה, וכו', הכל הוא בכדי לברר ולקרב את המאכל אל הקדושה שיהיה ראוי למאכל איש יהודי, מה שאין כן לגבי דגים שהדגים הם ממותקים ומבוסמים יותר מן הבשר כמה מדרגות, ולכן אין צורך לתקן אותם על ידי שחיטה, אלא רק באסיפה שאוסף אותם מן המים הם מוכשרים לאכילה. כמו שנאמר, אסיפתם היא הכשרתם.
הלכות שחיטה מורכבות מאוד ורק אדם מיומן מאוד רשאי.