3 תשובות
אין ליקום סוף: ם
בס"ד

על פי חז"ל שקיבלו מרבותיהם עד למשה רבנו כן יש סוף כתוב בגמראה מסכת ברכות דף לב -ב:

ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני היינו עזובה היינו שכוחה אמר ר''ל אמרה כנסת ישראל לפני הקב''ה רבש''ע אדם נושא אשה על אשתו ראשונה זוכר מעשה הראשונה אתה עזבתני ושכחתני אמר לה הקב''ה בתי י''ב מזלות בראתי ברקיע ועל כל מזל ומזל בראתי לו שלשים חיל ועל כל חיל וחיל בראתי לו שלשים לגיון ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו שלשים רהטון ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו שלשים קרטון ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו שלשים גסטרא ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו שלש מאות וששים וחמשה אלפי רבוא כוכבים כנגד ימות החמה וכולן לא בראתי אלא בשבילך ואת אמרת עזבתני ושכחתני (ישעיה מט-טו)

ומה מעבר ליקום? העולם מורכב מ-4 עולמות הגבוה ביותר עולם האצילות, ממנו משתלשל עולם הבריאה, לאחריו עולם היצירה וממנו משתלשל העולם שלנו שנקרא עולם העשייה שהוא חומרי ושאר העולמות רוחניים.

כל טוב רפאל.
רפאל אלמקיאס מומחה סטיפס
מעבר ליקום החומרי יש את הרוחניות והנצח.