3 תשובות
גובה במה? באיזה צורה
שואל השאלה:
מקבילית
אנונימי
לפי הצלע שמצדדי הבסיס