8 תשובות
הנזכר למעלה/לעיל
הנזכר לעיל
הנזכר למעלה.
הנזכר לעיל
הנראה למעלה
הנזכר לפני
הנזכר למטה
הנזכר לעיל
הנזכר למעלה.
הנזכר לעיל.
הנזכר לעיל/ הנזכר למעלה