תשובה אחת
ארכיון זה לשמור את השיחות בצד ולא במסך הראשי לחסום זה למנוע ממישהו ליצור קשר
לחסום
הגדרות>חשבון>פרטיות>אנשי קשר חסומים>ויש כפתור הוספה