2 תשובות
בקינה חזרות שונות על אותו רעיון, הביאו מספר דוגמאות לחזרות אלו.
בדבריו מתייחס דוד אל שאול ואל יהונתן מהו היחס שמגלה דוד אל כל אחד מהם, האם יש הבדל ביחס?
האם קינת דוד היא לאומית או אישית? הסבר