2 תשובות
לכל קורס יש ספר או מספר ספרים עליו הוא מתבסס אך אין סיבה לקנות אותם, ניתן להשיג אותם בספריות האוניברסיטה/המכללה ולעיתים אף בספריות מקומיות. ישנם אפילו ספרים שנסרקו והועלו לאינטרנט, תוכל לברר מאנשים שלומדים איתך או שנה מעליך על מאגרי מידע הקשורים אליכם הנמצאים בתיקיות באתרים השונים- סקיידרייב, גוגל דרייב, דרופבוקס.
בהצלחה בלימודים!:)
tbu
לא, אפשר להשאיל ספרים מהספרייה של המוסד.
באופן כללי בכל תואר יש קורסים ועבודות שצריך לקרוא בהן ספרים ומאמרים כדי לסגור עבודות ומבחנים.
באותו הנושא: